Popravilo-REpair LEM D400

 

Če imamo težave z aktivnim zvočnikom LEM D400,najpogostejši simptomi,prekinjanja,ni signala,šumi ali ob preklopu DSP filtra se zvok ne ponastavi na izbran filter je verjetna napaka slab kontakt eproma z podnožjem.

To rešimo tako odspajkamo podnožje,ki je slabe kvalitete in prispajkamo eprom direktno na ploščico tiskanega vezja (ptiv).

 

If you have problems with an active speaker LEM D400, most symptoms, interrupting, no signal, noise, or when you switch the audio DSP filter does not set the selected filter is likely to mistake a bad contact with the EPROM socket.
To solve this fault we have to resolder/remove eprom socket which is usually poor quality and solder EPROM directly to the printed circuit board (pcb).

 

1.

Odvijemo vijake na zadnji strani aktivnega zvočnika in elektroniko v kompletu z panel konzolo vzamemo iz zvočnika.

 

Unscrew the screws on the back of the active speaker and electronics complete with console panel take from the speaker.

 

 

 

 

 

2.

Naslonimo aktivni del zvočnika (ptiv in panel ploščo) na trdno površino,lahko tudi na zadnjo stran zvočnika.

 

Put the active part of the speaker (pcb and panel board) on a hard surface, we can also use the back speaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Iz podnožja iztaknemo eprom

 

Pull out EPROM from socket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Prazno podnožje za eprom pripravimo za razspajkanje

 

Prepare Empty socket for EPROM for soldering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Z vročim zrakom odspajkamo podnožje

 

With hot air resolder the socket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Odspajkano podnožje odstranimo s ptiv

 

Resolded socket remove from pcb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Očistimo ptiv in jo pripravimo za spajkanje

 

Clean pcb and prepare it for soldering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Z vročim zrakom pispajkamo eprom direktno na ptiv

 

Directly solder EPROM to the pcb with hot air

 

 

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi ERPOM-a,ker lahko poškodujete podnožje. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when changing ERPOM because they can damage the socket. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,July2011,info@audiologs.com