Digitech RP-10 UPGrade/nadgraditev

 

   

 

1.BACK UP user presets to sysex file with program MIDIOX and function MIDI DUMP,arhiviranje naših nastavitev v sysex datoteko s programom  z funkcijo MIDI DUMP.

 

Priključimo oba MIDI kabla (MIDI IN,MIDI OUT) s PC-jem ki ju poveževo z MIDI-USB vmesnikom in vklopimo efekt.Na PC-ju ne smemo pozabiti nastavitve (MIDI devices) USB-MIDI device ali podobno.

Shranili bomo kompletne podatke,vse nastavitve.Pozneje,ko bomo zamenjali eprom z vsebino 2.0. jih bomo preko MIDI povezave spet vstavili v RP10.

 

Connect both MIDI cable (MIDI IN, MIDI OUT) to a PC by with MIDI-USB interface and set the effect. On the PC, we can not forget the settings (MIDI devices) USB-MIDI device or same.
We will save the complete data settings. Later, when we replace the EPROM with the contents of 2.0. we will return via MIDI connections loaded in RP10.

 

 

 

 

 

RP10 se postavi na prvo lokacijo,kjer smo shranili svoje nastavitve,npr 0….100.

 

RP10 is placed at the first location where we saved your settings, such as 0 ... .100.

 

 

 

 

Pritisnemo tipko MIDI da dobimo vsebino ekrana,kot nam prikazuje slika.

 

Press the MIDI button to obtain the contents of the screen, as shown in figure.

 

  

 

 

 

Pritisnemo tipko desno trikrat.

 

Press the button right three times.

 

 

 

 

Na zaslonu dobimo sliko.

 

On display we get figure.

 

 

 

 

Pritisnemo tipko 2.

 

Press the button 2.

 

 

 

 

Na zaslonu dobimo sliko. MIDI podatki (naše nastavitve) se pošiljajo v naše okno v programu MIDIOX. Ne smemo pozabiti odpreti okna receiving the sysex.

 

On the screen we get the picture. MIDI data (our settings) are sent to our window in the program MIDIOX. Do not forget to open the window Receiving sysex.

 

 

 

 

Na zaslonu PC-ja dobimo MIDI podatke v hex kodi,okence na desni strani.Vsebimo podatkov shranimo kot sysex datoteko npr.RP10arhiv.syx.

 

On PC screen we get MIDI data in hex code see the right window. Content of data we can store as sysex file, for example. RP10archive.syx.

 

 

 

 

2.Menjava EPROM-a,dobimo ga tukaj.Changing the EPROM, we get it here.

 

Odvijemo spodnji del RP10 da dobimo EPROM na levi strani.

 

Unscrew the bottom of the RP10 we get EPROM on the left side.

 

 

 

 

S klešči potegnemo EPROM iz podnožja,kot kaže slika.

 

With forceps pull the EPROM from the socket, as shown on figure.

 

 

 

 

Napis na EPROMu mora zgledati takole,takrat vemo da imamo pravega,lahko si pomagamo z tiv oznako U42.

 

The label on the EPROM should look like this, then we know that we have the right one,you can help with pcb sign U42.

 

 

 

 

Vstavimo prejeti EPROM RP10 verzija 2.0. Ko smo ga vstavili v podnožje ga pritisnemo po celi dolžini,da sedejo pini do konca podnožja.

 

Insert the EPROM RP10 version 2.0. Once we have inserted in the socket press the whole length,pins have to sit to the end of socket.

 

 

 

 

Naš novi eprom je vstavljen v podnožje.Sedaj imamo OS 2.0. Ob vklopu se bo RP10 resetiral in zgubili bomo vse svoje nastavitve.

 

Our new EPROM is inserted into the socket. Now we have OS 2.0. When we turn the RP10 on will do the hard reset and we'll lose all our settings.

 

 

 

 

3. Povrnitev naših nastavitev v RP10,ki smo si ji shranili še pred menjavo EPROMa. Restore our setting in RP10, which we saved it before changing EPROM.

 

Spodnjo stran privijemo na ohišje efekta in vzpostavimo povezavo z PC-jem. Naložili bomo svoje nastavitve,ki smo si jih prej shranili.Pritisnemo MIDI gumb in gumb za desno enkrat.Dobimo naslednjo sliko.Sedaj je naš RP10

Pripravljen da sprejme podatke,naše nastavitve.S programom MIDIOX odprite okno send sysex,naložite shranjeno datoteko in program bo preko MIDI povezave poslal vse nastavitve v RP10.Vmes se lahko spreminja

display in dobivamo čudne karakterje,naj nas to ne moti.

 

Screw on the lower side of the housing RP10 and connect to your PC. We will upload our settings, which we previously saved. Press the MIDI button and button right once. We get this picture. Now is our RP10 ready to accept data, our settings. With MIDIOX open window send sysex,load saved file and the program will sent via MIDI connections all the settings in the RP10. In the meantime, the display will change weird characters,do not mind about it.

 

 

 

 

 

Ko se MIDI prenos zaključi imamo spet svoje nastavitve.

 

When the MIDI download is completed, we get our settings back.

 

      

 

 

   RP-10-service-manual.pdf

 

 

Ker je še vedno kar veliko povpraševanje po nadgraditvi RP10 smo objavili postopek kako nadgraditi RP10. Z vsebino OS ver. 2.0 dobite kar nekaj novih funkcij (spominske lokacije)in novih efektov.

 

Since it is still quite a lot of demand for upgrade RP10 we published procedure how to upgrade the RP10. The contents of OS ver. 2.0 you get quite a few new functions  (memory locations) and new effects.

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite menjave ERPOM izključite RP10 iz omrežja. S posegom v RP10 lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi ERPOM-a,ker lahko poškodujete podnožje. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you replace ERPOM disconnect RP10 from the network. By intervening in RP10 could damage the circuit. Be careful when changing ERPOM because they can damage the socket. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,June2012,info@audiologs.com